/ Postęp prac projektowych

CZERWIEC (01.06.2021 - 30.06.2021)

  • Przekazano Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu "Budowa obiektów inżynierskich WD-4, WD-6, WD-9, WD-10 w ciągu dróg powiatowych i gminnych - Aneks nr 3 - Prace wykończeniowe w obrębie obiektu WD-6 w ciągu drogi gminnej nr 107088L oraz obiektu WD-9 w ciągu drogi powiatowej nr 2265L",
  • Przekazano Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu "Budowa drogi S19 na istniejącym odcinku drogi krajowej nr 19 od km 320+500 do km 326+260 - Aneks 4 - Ostatnie etapy robót",
  • Przekazano do Zamawiającego Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu "Budowa drogi S19 na istniejącym odcinku drogi krajowej nr 19 od km 320+500 do km 326+260 - Aneks 4 - Ostatnie etapy robót" z prośbą o zaopiniowanie,
  • Przekazano Przedmiar Robót dla monitoringu wizyjnego dla terenu MOPw Radawiec oraz MOP Zemborzyce",
  • Przekazano Projekt Wykonawczy TOM VII.2.1 "Budowa systemu telewizji przemysłowej na terenie MOP - rew.01"

Dodatkowo w miesiącu czerwcu prowadzono:

  • Prace końcowe nad Tymczasową Organizacją Ruchu,
  • Prace końcowe nad korygowaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z przekazaniem części opracowań,
  • Przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości na bazie zatwierdzonych przez Inżyniera poszczególnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego

 

Ostatnia aktualizacja:
26.09.2022
Liczba odsłon: