Postęp Robót 19.07. - 25.07.21 r.

Zaawansowanie ogólne - 83,74%

Branża drogowa - zaawansowanie rzeczowe - 84,00 %

 • TG
 • Wykonanie wykopów z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp
 • Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu
 • Wykonanie zasypek pod poboczami i pasem dzielącym
 • Półmaterac wzmacniający – geotkanina
 • Stabilizacja gruntów podłoża nasypów spoiwami hydraulicznymi
 • Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa podbudowy)
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca)
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej, gr. 17 cm
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 15 cm
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu niespoistego (naturalnego lub antropogenicznego) stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 18 cm
 • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, gr. 35 cm
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. 5 cm
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. 8 cm
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. 5 cm, zjazdy bitumiczne publiczne
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. 4 cm, zjazdy bitumiczne indywidualne
 • Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11S, warstwa ścieralna, gr. 4 cm
 • Uszczelnienie rowów geomembraną
 • Umocnienie poboczy kruszywem, gr. 0,20 m
 • Bariery ochronne
 • Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej
 • Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej z oporem
 • Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem
 • Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm na ławie betonowej
 • Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp, rowów oraz poboczy za chodnikiem – gr. 0,15 m
 • Humusowanie i obsianie nasionami traw powierzchni płaskich ( pas dzielący, wyspy rond, makroniwelacje, obszary międzyłącznicowe) – gr. 0,30 m
 • DK
 • Wykonanie wykopów z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 20 cm
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 15 cm
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej, gr. 17 cm
 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm – chodnik, wyspy, zjazdy
 • Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej z oporem
 • Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej
 • DW 834
 • Wykonanie wykopów z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. 4 cm
 • DP 2259L
 • Tarcze znaków – kategoria A
 • Tarcze znaków – kategoria B
 • Tarcze znaków – kategoria D
 • Tarcze znaków – kategoria E
 • Tabliczki do znaków drogowych T
 • Ustawienie słupków stalowych do znaków
 • Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp, rowów oraz poboczy za chodnikiem, gr. 0,15 m
 • DP 2264L
 • Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu – Bilans robót ziemnych
 • Wykonanie zasypek pod poboczami i pasem dzielącym
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa podbudowy)
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca)
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. 5cm
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. 4 cm
 • Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp, rowów oraz poboczy za chodnikiem – gr. 0,15 m
 • DP 2265L
 • Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej
 • DP 2267L
 • Wykonanie wykopów z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp
 • Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu – Bilans robót ziemnych
 • Stabilizacja gruntów podłoża nasypów spoiwami hydraulicznymi
 • DG 106960 L
 • Ułożenie przepustów z rur PEHD o śr. 80 cm
 • DG 107088 L
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca)
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. 4 cm
 • Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp, rowów oraz poboczy za chodnikiem - gr. 0,15 m
 • PG
 • Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp, rowów oraz poboczy za chodnikiem - gr. 0,15 m
 • Drogi dojazdowe
 • Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa podbudowy)
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca)
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 20 cm
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 15 cm
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. 4 cm
 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm – chodnik, wyspy, zjazdy
 • Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej z oporem
 • Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na ławie betonowej
 • MOP Zemborzyce
 • Ustawienie krawężników kamiennych o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej z oporem

Branża mostowa - zaawansowanie rzeczowe - 96,10%

 • KD-1a
 • Balustrada mostowa
 • Balustrada dla niepełnosprawnych
 • WS-7
 • Zasypanie z zagęszczeniem za przyczółkiem
 • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600 mm
 • Kotwy ekranów i osłon przeciwolśnieniowych
 • Umocnienie skarp i powierzchni poziomych drobnowymiarowymi elementami betonowymi
 • Schody skarpowe dla obsługi
 • WD-7a
 • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600 mm
 • Krawężnik betonowy 20x30
 • Umocnienie skarp i powierzchni poziomych drobnowymiarowymi elementami betonowymi
 • MS-8
 • Stożki nasypowe
 • Wpusty mostowe żeliwne z odpływem mimośrodowym
 • Drenaż z geowłókniny i kruszywa otoczonego żywicą
 • Krawężnik betonowy 20x30
 • MD-8a
 • Krawężnik betonowy 20x30
 • PZM-1 (S19)
 • Schody skarpowe dla obsługi
 • Balustrada na gzymsach
 • PZM-1 (DD25)
 • Schody skarpowe dla obsługi
 • Balustrada na gzymsach
 • Geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa o węzłach sztywnych
 • PZM-2 (S19)
 • Schody skarpowe dla obsługi
 • Balustrada na gzymsach
 • PZM-2 (DD25)
 • Schody skarpowe dla obsługi
 • Balustrada na gzymsach
 • P-3 (S19)
 • Schody skarpowe dla obsługi
 • Balustrada na gzymsach
 • P-3 (DD-4a)
 • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
 • PZM-4
 • Schody skarpowe dla obsługi
 • Balustrada na gzymsach
 • PZM-5
 • Schody skarpowe dla obsługi
 • Balustrada na gzymsach
 • P-6 (S19)
 • Schody skarpowe dla obsługi
 • Balustrada schodów skarpowych
 • Balustrada na gzymsach
 • P-6 (DD27)
 • Schody skarpowe dla obsługi
 • Balustrada na gzymsach
 • PZM-7
 • Schody skarpowe dla obsługi
 • Balustrada schodów skarpowych
 • Balustrada na gzymsach
 • PZM-8
 • Schody skarpowe dla obsługi
 • Balustrada schodów skarpowych
 • Balustrada na gzymsach
 • P-9 (S19)
 • Schody skarpowe dla obsługi
 • Balustrada na gzymsach
 • P-9 (Łącznica L02L)
 • Schody skarpowe dla obsługi
 • Balustrada na gzymsach
 • P-9 (Łącznica L04P)
 • Schody skarpowe dla obsługi
 • Balustrada na gzymsach

Branża elektroenergetyczna

 • LN1 – Oświetlenie
 • Oświetlenie drogowe - GDDKiA
 • Oświetlenie drogowe – Urząd Gminy Niedrzwica Duża
 • Oświetlenie drogowe - MOP Radawiec (SO/17)
 • Oświetlenie drogowe - MOP Zemborzyce (SO/17)
 • Budowa zasilania obiektów i urządzeń

Branża teletechniczna

 • Budowa kanału technologicznego

Branża sanitarna 

 • Kanalizacja deszczowa
 • Budowa odwodnienia drogowego
 • MOP Radawiec i Zemborzyce

Pozostałe branże

 • Wykonanie pali fundamentowych
 • Montaż słupów pod panele HEA
 • Montaż paneli pochłaniających

 

Ostatnia aktualizacja:
20.09.2021
Liczba odsłon: