Postęp Robót 12.07. - 18.07.21 r.

Zaawansowanie ogólne - 81,26%

Branża drogowa - zaawansowanie rzeczowe - 82,32 %

 • TG
 • Wykonanie wykopów z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp
 • Wykonanie drenażu drogowego typu francuskiego z rurek drenarskich perforowanych, śr. 200 mm - pas dzielący wraz z wykonaniem wylotów i studni drenarskich
 • Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa podbudowy)
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca)
 • Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11S, warstwa ścieralna, gr. 4 cm
 • Bariery ochronne
 • Ułożenie ścieku drogowego trójkątnego przykrawędziowego
 • Tarcze znaków – kategoria A
 • Tarcze znaków – kategoria B
 • Tarcze znaków – kategoria C
 • Tarcze znaków – kategoria D
 • Tarcze znaków – kategoria E
 • Tablice prowadzące U-3a, b, e
 • Humusowanie i obsianie nasionami traw powierzchni płaskich ( pas dzielący, wyspy rond, makroniwelacje, obszary międzyłącznicowe) – gr. 0,30 m
 • DW 834
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca)
 • Warstwa ścieralna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa, gr. 30 cm
 • DG 106960L
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca)
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. 8 cm
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. 4 cm
 • Drogi dojazdowe
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa podbudowy)
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca)
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu niespoistego (naturalnego lub antropogenicznego) stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 18 cm
 • Warstwa ścieralna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa, gr. 30 cm
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. 5cm
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. 8 cm
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. 4 cm
 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm – chodnik, wyspy, zjazdy
 • Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej z oporem
 • Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na ławie betonowej
 • Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp, rowów oraz poboczy za chodnikiem – gr. 0,15 m
 • MOP Zemborzyce
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 20 cm
 • Ustawienie krawężników kamiennych o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej z oporem
 • Ułożenie ścieku drogowego trójkątnego przykrawędziowego
 • MOP Radawiec
 • Ułożenie ścieku drogowego trójkątnego przykrawędziowego

Branża mostowa - zaawansowanie rzeczowe - 95,57%

 • WD-3
 • Próbne obciążenie obiektu drogowego wraz z projektem
 • MS-5
 • Nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. 4 cm
 • Uciąglenie nawierzchni siatkami
 • Kotwy ekranów i osłon przeciwolśnieniowych
 • WD-6
 • Znaki wysokościowe na obiekcie
 • WS-7
 • Beton płyt przejściowych B35 (C30/37)
 • WD-7a
 • Schody skarpowe dla obsługi
 • MS-8
 • Stożki nasypowe
 • Zbrojenie AIIIN – kapy mostowe
 • Beton kap mostowych B35 (C30/37)
 • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600 mm
 • Krawężnik kamienny 20x20
 • MD-8a
 • Bariery ochronne H2 W3 z poręczą
 • WD-9
 • Próbne obciążenie obiektu drogowego wraz z projektem
 • WD-10
 • Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC-11, gr. 4 cm
 • Próbne obciążenie obiektu drogowego wraz z projektem

Branża elektroenergetyczna

 • LN1 – Oświetlenie
 • Oświetlenie drogowe - GDDKiA
 • Oświetlenie drogowe - MOP Radawiec (SO/17)
 • Oświetlenie drogowe - MOP Zemborzyce (SO/17)
 • Budowa zasilania obiektów i urządzeń

Branża teletechniczna

 • Budowa kanału technologicznego

Branża sanitarna 

 • Kanalizacja deszczowa
 • Budowa odwodnienia drogowego

Pozostałe branże

 • Montaż słupów pod panele HEA
 • Montaż paneli pochłaniających

 

Ostatnia aktualizacja:
20.09.2021
Liczba odsłon: