Postęp Robót 05.07. - 11.07.21 r.

Zaawansowanie ogólne - 80,33%

Branża drogowa - zaawansowanie rzeczowe - 81,21 %

 • TG
 • Wykonanie wykopów z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp
 • Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu
 • Wykonanie drenażu drogowego typu francuskiego z rurek drenarskich perforowanych, śr. 200 mm - pas dzielący wraz z wykonaniem wylotów i studni drenarskich
 • Warstwa odsączająca z zagęszczonego piasku, gr. 10 cm
 • Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa podbudowy)
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca)
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 12 cm
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 10 cm
 • Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11S, warstwa ścieralna, gr. 4 cm
 • Bariery ochronne
 • DK
 • Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 12 cm
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. 8 cm
 • DP 2265L
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca)
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. 4 cm
 • DP 2267L
 • Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa podbudowy)
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca)
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 20 cm
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu niespoistego (naturalnego lub antropogenicznego) stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 22 cm
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu niespoistego (naturalnego lub antropogenicznego) stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 18 cm
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7cm
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. 5 cm
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. 4 cm
 • Drogi dojazdowe
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca)
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. 4 cm
 • Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej z oporem
 • Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30cm na ławie betonowej
 • MOP Zemborzyce
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej, gr. 17 cm
 • MOP Radawiec
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 15 cm
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 20 cm
 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm - chodnik, wyspy, zjazdy
 • Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30cm na ławie betonowej

Branża mostowa - zaawansowanie rzeczowe - 95,28%

 • WD-3
 • Znaki wysokościowe na obiekcie
 • MS-5
 • Sączki
 • WS-7
 • Zasypanie z zagęszczeniem za przyczółkiem
 • Urządzenia dylatacyjne jednomułowe 80 mm
 • Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanegoMA-11, gr. 4 cm
 • Bariery ochronne H2 W3 z poręczą
 • Bariery ochronne H2 W3 – bariera niska
 • Schody skarpowe dla obsługi
 • WD-7a
 • Zasypanie z zagęszczeniem za przyczółkiem
 • Zbrojenie AIIIN – płyty przejściowe
 • Beton płyt przejściowych B35 (C30/37)
 • Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanegoMA-11, gr. 4 cm
 • Krawężnik kamienny 20x20
 • Bariery ochronne H2 W3 z poręczą
 • Schody skarpowe dla obsługi
 • MS-8
 • Zasypanie z zagęszczeniem za przyczółkiem
 • Stożki nasypowe
 • Zbrojenie AIIIN – kapy mostowe
 • Beton kap mostowych B35 (C30/37)
 • Drenaż z kruszywa otoczonego żywicą – typ 2
 • Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA-11, gr. 4 cm
 • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600 mm
 • Krawężnik kamienny 20x20
 • MD-8a
 • Zasypanie z zagęszczeniem za przyczółkiem
 • Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych, gr. 5 mm
 • WD-9
 • Nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. 4 cm
 • Umocnienie skarp i powierzchni poziomych drobnowymiarowymi elementami betonowymi na zaprawie cementowo-piaskowej
 • Schody skarpowe dla obsługi
 • WD-10
 • Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwadniającej, śr. 150
 • Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwadniającej, śr. 200

Branża elektroenergetyczna

 • LN1 – Oświetlenie
 • Oświetlenie drogowe - GDDKiA
 • Oświetlenie drogowe - Urząd Gminy Niedrzwica Duża
 • Oświetlenie drogowe - MOP Radawiec (SO/17)
 • Oświetlenie drogowe - MOP Zemborzyce (SO/17)
 • Budowa zasilania obiektów i urządzeń

Branża teletechniczna

 • Budowa kanału technologicznego

Branża sanitarna 

 • Kanalizacja deszczowa
 • MOP Radawiec i Zemborzyce

Pozostałe branże

 • Montaż paneli pochłaniających

 

Ostatnia aktualizacja:
20.09.2021
Liczba odsłon: