Postęp Robót 28.06. - 04.07.21 r.

Zaawansowanie ogólne - 79,32%

Branża drogowa - zaawansowanie rzeczowe - 80,00 %

 • TG
 • Wykonanie wykopów z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp
 • Wykonanie drenażu drogowego typu francuskiego z rurek drenarskich perforowanych, śr. 200 mm – pas dzielący wraz z wykonaniem wylotów i studni drenarskich
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa podbudowy)
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca)
 • Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11S, warstwa ścieralna, gr. 4 cm
 • Bariery ochronne
 • Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej
 • DK
 • Podbudowa betonowa C16/20 - gr. 32 cm
 • Nawierzchnia z kostki kamiennej łupanej, gr. 14 cm
 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm - chodnik, wyspy, zjazdy
 • Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30 cm na ławie betonowej z oporem
 • DP 2267L
 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm - chodnik, wyspy, zjazdy
 • Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30 cm na ławie betonowej z oporem
 • DG 106960L
 • Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi, gr. 33 cm
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, 20 cm
 • Drogi dojazdowe
 • Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu
 • Korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca)
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 20 cm
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. 4 cm
 • MOP Zemborzyce
 • Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa podbudowy)
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. 5 cm
 • Ustawienie krawężników kamiennych o wym. 20x30 cm na ławie betonowej z oporem

Branża mostowa - zaawansowanie rzeczowe - 94,71%

 • KD-1a
 • Zbrojenie AIIIN – ustrój/poprzecznice
 • Beton pochylni i schodów B35 (C30/37)
 • Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwadniającej, śr. 200
 • WD-3
 • Rura osłonowa, śr. 260
 • MS-5
 • Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwadniającej, śr. 200
 • Rura osłonowa, śr. 260
 • Drenaż z geowłókniny i kruszywa otoczonego żywicą, typ 1
 • Drenaż z kruszywa otoczonego żywicą - typ 2
 • Krawężnik betonowy 20x30 na ławie
 • Znaki wysokościowe na obiekcie
 • MD-5a
 • Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwadniającej, śr. 200
 • Drenaż z geowłókniny i kruszywa otoczonego żywicą, typ 1
 • Drenaż z kruszywa otoczonego żywicą - typ 2
 • Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC 11, gr. 4 cm
 • Uciąglenie nawierzchni siatkami
 • Bariery ochronne H2 W3 z poręczą
 • Próbne obciążenie obiektu drogowego wraz z projektem
 • WS-7
 • Beton płyt przejściowych B35 (C30/37)
 • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej – jednowarstwowa
 • Rura osłonowa, śr. 260
 • WD-7a
 • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej – jednowarstwowa
 • Rura osłonowa, śr. 260
 • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600 mm
 • Krawężnik kamienny 20x20
 • Umocnienie skarp i powierzchni poziomych drobnowymiarowymi elementami betonowymi na zaprawie cementowo-piaskowej
 • MS-8
 • Rura osłonowa, śr. 260
 • Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC 11, gr. 4 cm
 • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600 mm
 • Krawężnik kamienny 20x20
 • Schody skarpowe dla obsługi
 • MD-8a
 • Drenaż z geowłókniny i kruszywa otoczonego żywicą, typ 1
 • Drenaż z kruszywa otoczonego żywicą - typ 2
 • Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych, gr. 5 mm
 • WD-9
 • Krawężnik betonowy 20x30
 • Umocnienie skarp i powierzchni poziomych drobnowymiarowymi elementami betonowymi na zaprawie cementowo-piaskowej
 • Ściek skarpowy prefabrykowany
 • Schody skarpowe dla obsługi
 • Zabezpieczenie materiałem impregnującym
 • WD-10
 • Zabezpieczenie materiałem impregnującym
 • Krawężnik betonowy 20x30
 • WD-11
 • Zabezpieczenie materiałem impregnującym
 • Balustrady na kapach murów oporowych
 • Balustrada schodów skarpowych

Branża elektroenergetyczna

 • Kolizja LN1 – Oświetlenie
 • Oświetlenie drogowe - GDDKiA
 • Oświetlenie drogowe - Urząd Gminy Niedrzwica Duża
 • Oświetlenie drogowe - MOP Radawiec (SO/17)
 • Oświetlenie drogowe - MOP Zemborzyce (SO/17)
 • Budowa zasilania obiektów i urządzeń

Branża sanitarna 

 • Kanalizacja deszczowa:
 • Budowa odwodnienia drogowego
 • MOP Radawiec i Zemborzyce

Pozostałe branże

 • Montaż paneli pochłaniających

 

Ostatnia aktualizacja:
20.09.2021
Liczba odsłon: