Postęp Robót 21.06. - 27.06.21 r.

Branża drogowa

 • TG
 • Wykonanie wykopów z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp
 • Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu
 • Wykonanie drenażu drogowego typu francuskiego z rurek drenarskich perforowanych, śr. 200 mm – pas dzielący wraz z wykonaniem wylotów i studni drenarskich
 • Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa podbudowy)
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej, gr. 17 cm
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 20 cm
 • Umocnienie dna rowów i skarp płytami betonowymi, gr. 10 cm
 • Bariery ochronne
 • Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej
 • Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp, rowów oraz poboczy za chodnikiem
 • DK
 • Wykonanie wykopów z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu niespoistego (naturalnego lub antropogenicznego) stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 22 cm
 • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, gr. 25 cm
 • Podbudowa betonowa C16/20 - gr. 32 cm
 • Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30 cm na ławie betonowej z oporem
 • DP 2264L
 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm - chodnik, wyspy, zjazdy
 • Bariery ochronne
 • DP 2265L
 • Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16, warstwa wiążąca gr. 8 cm
 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm - chodnik, wyspy, zjazdy
 • DP 2267L
 • Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego i mieszanki mineralno-asfaltowej
 • Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu – Bilans robót ziemnych
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 20 cm
 • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, gr. 25cm
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu niespoistego (naturalnego lub antropogenicznego) stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 22 cm
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu niespoistego (naturalnego lub antropogenicznego) stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 18 cm
 • Drogi dojazdowe
 • Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa podbudowy)
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca)
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 20 cm
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr 5 cm
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr 8 cm
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. 5 cm - zjazdy bitumiczne publiczne
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. 4 cm
 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm – chodnik, wyspy, zjazdy
 • MOP Zemborzyce
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej, gr. 17 cm
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 20 cm
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego, gr. 25 cm
 • Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa podbudowy)
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. 5 cm

Branża mostowa

 • WD-1
 • Przeciwspadek z asfaltu lanego MA-11
 • WD-2
 • Przeciwspadek z asfaltu lanego MA-11
 • MD-5a
 • Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych, gr. 5 mm
 • WD-6
 • Przeciwspadek z asfaltu lanego MA-11
 • WS-7
 • Bariery ochronne H2 W3 z poręczą
 • Bariery ochronne H2 W3 - bariera niska
 • WD-7a
 • Bariery ochronne H2 W3 z poręczą
 • WD-9
 • Rura osłonowa
 • Drenaż z geowłókniny i kruszywa otoczonego żywicą - typ 1
 • Drenaż z kruszywa otoczonego żywicą - typ 2
 • Sączki
 • Ściek przykrawężnikowy z elementów granitowych
 • WD-10
 • Umocnienie skarp i powierzchni poziomych drobnowymiarowymi elementami betonowymi na zaprawie cementowo-piaskowej

Branża elektroenergetyczna

 • Kolizja LN1 – Oświetlenie
 • Oświetlenie drogowe - GDDKiA
 • Oświetlenie drogowe - Urząd Gminy Niedrzwica Duża
 • Oświetlenie drogowe - MOP Radawiec (SO/17)
 • Budowa zasilania obiektów i urządzeń

Branża sanitarna 

 • Kanalizacja deszczowa:
 • Budowa odwodnienia drogowego
 • MOP Radawiec i Zemborzyce

Pozostałe branże

 • Montaż paneli pochłaniających

 

Ostatnia aktualizacja:
20.09.2021
Liczba odsłon: