Postęp Robót 14.06. - 20.06.21 r.

Branża drogowa

 • TG
 • Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z obiektami – całość
 • Rozebranie krawężników betonowych
 • Rozbiórka elementów organizacji ruchu – bariery ochronne
 • Wykonanie wykopów z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp
 • Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu
 • Wykonanie zasypek pod poboczami i pasem dzielącym
 • Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju kołowym, śr. 100 cm
 • Wykonanie drenażu drogowego typu francuskiego z rurek drenarskich perforowanych, śr. 200 mm – pas dzielący wraz z wykonaniem wylotów i studni drenarskich
 • Korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża
 • Warstwa mrozoochronna o funkcji warstwy odsączającej z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego), gr. 25 cm
 • Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa podbudowy)
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej, gr. 17 cm
 • Warstwa wzmacniająca/ulepszone podłoże z mieszanki gruntowo-kruszywowej stabilizowanej na miejscu spoiwem hydraulicznym lub wapnem, gr. 50 cm
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 12 cm
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. 8 cm
 • Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11 S, warstwa ścieralna, gr. 4 cm
 • Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA, warstwa ścieralna, gr. 4 cm Uszczelnienie rowów geomembraną
 • Ułożenie przepustów z rur PEHD pod zjazdami o śr. 60 cm
 • Umocnienie poboczy kruszywem, gr. 0,20 m
 • Bariery ochronne
 • Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp, rowów oraz poboczy za chodnikiem
 • Humusowanie i obsianie nasionami traw powierzchni wałów
 • Humusowanie i obsianie nasionami traw powierzchni płaskich
 • DK
 • Rozebranie nawierzchni z gruzu lub żużla
 • Rozebranie nawierzchni z kostki prefabrykowanej – chodnik
 • Rozebranie nawierzchni żwirowej
 • Rozebranie nawierzchni tłuczniowej
 • Rozebranie krawężników betonowych
 • Rozebranie obrzeży betonowych
 • Rozebranie przepustów z rur betonowych, śr. 50 cm
 • Rozebranie przepustów z rur żelbetowych, śr. 60 cm
 • Rozebranie przepustów z rur żelbetowych, śr. 80 cm
 • Rozbiórka elementów organizacji ruchu – tarcze znaków – kat. A
 • Rozbiórka elementów organizacji ruchu – tarcze znaków – kat. B
 • Rozbiórka elementów organizacji ruchu – tarcze znaków – kat. C
 • Rozbiórka elementów organizacji ruchu – tarcze znaków – kat. D
 • Rozbiórka elementów organizacji ruchu – tarcze znaków – kat. E
 • Rozbiórka elementów organizacji ruchu – tarcze znaków – kat. F
 • Rozbiórka elementów organizacji ruchu – tabliczki do znaków drogowych T
 • Rozbiórka elementów organizacji ruchu – urządzenia bezpieczeństwa ruchu
 • Rozbiórka elementów organizacji ruchu – demontaż słupków stalowych do znaków
 • DW834
 • Wykonanie zasypek pod poboczami i pasem dzielącym
 • Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową
 • Umocnienie poboczy kruszywem, gr. 0,20 m
 • DP 2259L
 • Wykonanie wykopów z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp
 • Wykonanie zasypek pod poboczami i pasem dzielącym
 • Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa podbudowy)
 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm - chodnik, wyspy, zjazdy
 • Ułożenie przepustów z rur PEHD pod zjazdami o śr. 40 cm
 • DP 2264L
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 15 cm
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca)
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S, warstwa ścieralna, gr. 4 cm
 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm - chodnik, wyspy, zjazdy
 • Ustawienie obrzeży betonowych
 • Umocnienie poboczy kruszywem, gr. 0,20 m
 • Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp, rowów oraz poboczy za chodnikiem
 • DP 2267L
 • Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego i mieszanki mineralno-asfaltowej
 • Wykonanie wykopów z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp
 • Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu – Bilans robót ziemnych
 • Ułożenie przepustów z rur PEHD o śr. 80 cm
 • Ułożenie przepustów z rur PEHD pod zjazdami o śr. 80 cm
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 15 cm
 • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, gr. 25 cm
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu niespoistego (naturalnego lub antropologicznego) stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 22cm
 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm - chodnik, wyspy, zjazdy
 • Ustawienie obrzeży betonowych
 • DG 106960L
 • Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego i mieszanki mineralno-asfaltowej
 • Wykonanie wykopów z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp
 • Ułożenie przepustów z rur PEHD pod zjazdami o śr. 40 cm
 • DG 107088L
 • Wykonanie wykopów z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp
 • Korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 15 cm
 • Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr 8 cm
 • Umocnienie dna rowów i karp płytami betonowymi
 • Umocnienie dna i skarp wlotów i wylotów krytych
 • Umocnienie poboczy kruszywem, gr. 0,20 m
 • Bariery ochronne
 • Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp, rowów oraz poboczy za chodnikiem
 • PG
 • Wykonanie zasypek pod poboczami i pasem dzielącym
 • Korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża
 • Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa podbudowy)
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 15 cm
 • Umocnienie dna i skarp wlotów i wylotów przepustów PEHD
 • Umocnienie poboczy kruszywem, gr. 0,20 m
 • Ustawienie obrzeży betonowych
 • Bariery ochronne
 • Drogi dojazdowe
 • Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
 • Rozebranie nawierzchni betonowej – chodnik
 • Ułożenie przepustów z rur PEHD o śr. 60 cm
 • Ułożenie przepustów z rur PEHD o śr. 80 cm
 • Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa podbudowy)
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca)
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 20 cm
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 15 cm
 • Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi, gr. 15 cm
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr 5 cm
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr 8 cm
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. 5 cm – zjazdy bitumiczne publiczne
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. 4 cm
 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm – chodnik, wyspy, zjazdy
 • Ułożenie przepustów z rur PEHD pod zjazdami o śr. 40 cm
 • Ustawienie obrzeży betonowych
 • Umocnienie poboczy kruszywem, gr. 0,20 m
 • Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp, rowów oraz poboczy za chodnikiem
 • MOP Zemborzyce
 • Wykonanie wykopów z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp
 • Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu – Bilans robót ziemnych
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego, gr. 25 cm
 • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, gr. 25cm
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu niespoistego (naturalnego lub antropogenicznego) stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 18 cm
 • MOP Radawiec
 • Wykonanie wykopów z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp
 • Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu – Bilans robót ziemnych
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej, gr. 17 cm
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 30 cm
 • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, gr. 25 cm
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 12 cm
 • Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. 5 cm
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. 4 cm

Branża mostowa

 • WD-1
 • Nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. 4 cm
 • Próbne obciążenie obiektu drogowego wraz z projektem
 • KD-1a
 • Beton pochylni i schodów B35 (C30/37)
 • WD-2
 • Nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. 4 cm
 • WD-3
 • Balustrada mostowa
 • MS-5
 • Bariery ochronne H2 W3 z poręczą
 • Bariery ochronne H2 W3 - bariera niska
 • WS-7
 • Zasypanie z zagęszczeniem za przyczółkiem
 • WD-7a
 • Urządzenia dylatacyjne jednomułowe
 • MS-8
 • Zbrojenie AIIIN – kapy mostowe
 • Beton kap mostowych B35 (C30/37)
 • Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwadniającej, śr. 200
 • Rura osłonowa, śr. 260
 • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej – jednowarstwowa
 • Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV
 • MD-8a
 • Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwadniającej, śr. 200
 • Próbne obciążenie obiektu drogowego wraz z projektem
 • PZM-5
 • Balustrada na gzymsach
 • P-6 (S19)
 • Balustrada na gzymsach
 • P-6 (DD-27)
 • Balustrada na gzymsach
 • PZM-7
 • Balustrada na gzymsach
 • PZM-8
 • Balustrada na gzymsach
 • P-9 (S19)
 • Balustrada na gzymsach
 • P-9 (Łącznica L02L)
 • Balustrada na gzymsach
 • P-9 (Łącznica L04P)
 • Balustrada na gzymsach

Branża elektroenergetyczna

 • Kolizja LN1 – Oświetlenie
 • Oświetlenie drogowe – GDDKiA
 • Oświetlenie drogowe – Urząd Gminy Konopnica
 • Oświetlenie drogowe – Urząd Gminy Niedrzwica Duża
 • Oświetlenie drogowe – MOP Radawiec (SO/17)
 • Oświetlenie drogowe – MOP Zemborzyce (SO/18)
 • Budowa zasilania obiektów i urządzeń

Branża sanitarna 

 • Kanalizacja deszczowa:
 • Budowa odwodnienia drogowego

Pozostałe branże

 • Wykonanie pali fundamentowych
 • Montaż słupów pod panele HEA
 • Montaż paneli pochłaniających

 

Ostatnia aktualizacja:
20.09.2021
Liczba odsłon: