Postęp Robót 07.06. - 13.06.21 r.

Branża drogowa

 • TG
 • Wykonanie wykopów z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp
 • Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa podbudowy)
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej, gr. 17 cm
 • Umocnienie dna rowów i skarp płytami betonowymi
 • Bariery ochronne
 • Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej
 • Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 na ławie betonowej
 • Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp, rowów oraz poboczy za chodnikiem
 • DP 2259L
 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej, gr 8 cm - chodnik, wyspy, zjazdy
 • DP 2264L
 • Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7 cm
 • Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp, rowów oraz poboczy za chodnikiem
 • DP 2265L
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 15 cm
 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm
 • Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 na ławie betonowej
 • DP 2267L
 • Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego i mieszanki mineralno-asfaltowej
 • DG 106960L
 • Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi, gr. 33 cm
 • DG 107088L
 • Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp, rowów oraz poboczy za chodnikiem
 • PG
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca)
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. 4 cm
 • Drogi dojazdowe
 • Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa podbudowy)
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 20 cm
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 15 cm
 • Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi, gr. 15 cm
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7 cm
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfalotwego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. 5 cm
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. 4 cm
 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm
 • Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 na ławie betonowej
 • Umocnienie poboczy kruszywem, gr. 0,20 m
 • MOP Radawiec
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7 cm
 • Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa podbudowy)
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. 5 cm

Branża mostowa

 • KD-1a
 • Zbrojenie AIIIN - ławy
 • Zbrojenie AIIIN – ustrój/poprzecznice
 • Beton pochylni i schodów B35 (C30/37)
 • Wpusty mostowe żeliwne z odpływem prostym
 • WD-3
 • Wpusty mostowe żeliwne z odpływem mimośrodowym
 • Drenaż z geowłókniny i kruszywa otoczonego żywicą
 • Drenaż z kruszywa otoczonego żywicą
 • Sączki
 • Ściek przykrawężnikowy z elementów granitowych
 • WD-4
 • Zbrojenie AIIIN - kapy mostowe
 • MS-5
 • Zasypanie wykopów z zagęszczeniem z gruntu nieprzepuszczalnego
 • Zbrojenie AIIIN – przyczółki, skrzydła
 • Wpusty mostowe żeliwne z odpływem mimośrodowym
 • Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych, gr. 5 mm
 • MD-5a
 • Zasypanie wykopów z zagęszczeniem z gruntu nieprzepuszczalnego
 • Wpusty mostowe żeliwne z odpływem mimośrodowym
 • WS-7
 • Zbrojenie AIIIN – płyty przejściowe
 • Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych, gr. 5 mm
 • WD-7a
 • Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych, gr. 5 mm
 • MS-8
 • Zasypanie wykopów z zagęszczeniem z gruntu nieprzepuszczalnego
 • Beton płyt przejściowych B35 (C30/37)
 • Sączki
 • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej – jednowarstwowa
 • MD-8a
 • Zasypanie wykopów z zagęszczeniem za z gruntu nieprzepuszczalnego
 • Wpusty mostowe żeliwne z odpływem bocznym
 • Sączki
 • WD-9
 • Stożki nasypowe
 • Wpusty mostowe żeliwne z odpływem mimośrodowym
 • Bariery ochronne H2 W3 z poręczą
 • PZM-2 (S19)
 • Zbrojenie AIIIN – płyta przejściowa
 • Zbrojenie AIIIN – płyta zespalająca
 • Beton wlotów/wylotów B35 (C30/37)
 • PZM-4
 • Zasypanie wykopów z gruntu przepuszczalnego
 • Beton niekonstrukcyjny
 • PZM-8
 • Zbrojenie AIIIN – płyta przejściowa

Branża elektroenergetyczna

 • Oświetlenie drogowe – GDDKiA
 • Oświetlenie drogowe – Urząd Gminy Konopnica
 • Oświetlenie drogowe – Urząd Gminy Niedrzwica Duża
 • Oświetlenie drogowe – MOP Radawiec (SO/17)
 • Budowa zasilania obiektów i urządzeń

Branża teletechniczna

 • Budowa kanału technologicznego

Branża sanitarna 

 • Kanalizacja deszczowa:
 • Budowa odwodnienia drogowego

Pozostałe branże

 • Wykonanie pali fundamentowych
 • Montaż słupów pod panele HEA
 • Montaż paneli pochłaniających

 

Ostatnia aktualizacja:
20.09.2021
Liczba odsłon: