Postęp Robót 31.05. - 06.06.21 r.

Branża drogowa

 • TG
 • Wykonanie wykopów z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp
 • Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu
 • Wykonanie zasypek pod poboczami i pasem dzielącym
 • Wykonanie drenażu drogowego typu francuskiego z rurek drenarskich perforowanych o śr. 200 mm - pas dzielący wraz z wykonaniem wylotów i studni drenarskich
 • Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową,
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa podbudowy)
 • Umocnienie dna rowów i skarp płytami betonowymi
 • Bariery ochronne
 • Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej
 • Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp, rowów oraz poboczy za chodnikiem
 • Humusowanie obsianie nasionami traw powierzchni płaskich
 • DP 2259L
 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej, gr 8 cm - chodnik, wyspy, zjazdy
 • DP 2264L
 • Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 na ławie betonowej
 • Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej
 • DP 2265L
 • Wykonanie wykopów z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp
 • Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 na ławie betonowej
 • DG 107088L
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca)
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa ścieralna, gr. 4 cm
 • PG
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 15 cm
 • Drogi dojazdowe
 • Wykonanie wykopów z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp
 • Wykonanie zasypek pod poboczami i pasem dzielącym
 • Korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża
 • Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa podbudowy)
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 20 cm
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu niespoistego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 22 cm
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu niespoistego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 18 cm
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7 cm
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa wiążąca, gr. 5 cm
 • Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 na ławie betonowej
 • MOP Zemborzyce
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 20 cm
 • Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 na ławie betonowej
 • MOP Radawiec
 • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, gr. 25 cm
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7 cm
 • Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa podbudowy)
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. 8 cm
 • Ustawienie krawężników kamiennych o wymiarach 20x30 na ławie betonowej

Branża mostowa

 • WD-1
 • Bariery ochronne H2 W3 z poręczą
 • Znaki wysokościowe na obiekcie
 • KD-1a
 • Zbrojenie AIIIN – ustrój/poprzecznice
 • Beton pochylni i schodów B35 (C30/37)
 • Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwadniającej, śr. 200
 • Urządzenia dylatacyjne jednomułowe
 • Znaki wysokościowe na obiekcie
 • WD-2
 • Znaki wysokościowe na obiekcie
 • WD-3
 • Drenaż z geowłókniny i kruszywa otoczonego żywicą
 • Drenaż z kruszywa otoczonego żywicą
 • Sączki
 • Ściek przykrawężnikowy z elementów granitowych\
 • Znaki wysokościowe na obiekcie
 • WD-4
 • Krawężnik betonowy
 • Znaki wysokościowe na obiekcie
 • MS-5
 • Zasypanie z zagęszczeniem za przyczółkiem
 • Stożki nasypowe
 • Zbrojenie AIIIN – ustrój/poprzecznice
 • Wpusty mostowe żeliwne z odpływem mimośrodowym
 • Sączki
 • Drenaż zasypki – geokompozyt drenażowy
 • Rura drenarska, śr. 50-150 z obsypaniem
 • Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA-11, gr. 4 cm
 • Znaki wysokościowe na obiekcie
 • MD-5a
 • Stożki nasypowe
 • Zbrojenie AIIIN – kapy mostowe
 • Beton kap mostowych B35 (C30/37)
 • Wpusty mostowe żeliwne z odpływem mimośrodowym
 • Sączki
 • Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA-11, gr. 4 cm
 • Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV
 • Krawężnik kamienny
 • Znaki wysokościowe na obiekcie
 • WD-6
 • Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA-11, gr. 4 cm
 • Znaki wysokościowe na obiekcie
 • WS-7
 • Zasypanie z zagęszczeniem za przyczółkiem
 • Drenaż zasypki – geokompozyt drenażowy
 • Urządzenia dylatacyjne jednomułowe
 • Sączki
 • Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV
 • Umocnienie skarp i powierzchni poziomych drobnowymiarowymi elementami betonowymi na zaprawie cementowo-piaskowej
 • Znaki wysokościowe na obiekcie
 • WD-7a
 • Zasypanie z zagęszczeniem za przyczółkiem
 • Drenaż zasypki – geokompozyt drenażowy
 • Urządzenia dylatacyjne jednomułowe
 • Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV
 • Znaki wysokościowe na obiekcie
 • MS-8
 • Stożki nasypowe
 • Zbrojenie AIIIN – płyty przejściowe
 • Wpusty mostowe żeliwne z odpływem mimośrodowym
 • Sączki
 • Drenaż zasypki – geokompozyt drenażowy
 • Rura drenarska, śr. 50-150 z obsypaniem
 • MD-8a
 • Zasypanie z zagęszczeniem za przyczółkiem
 • Stożki nasypowe
 • Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA-11, gr. 4 cm
 • WD-9
 • Zasypanie wykopów z zagęszczeniem za z gruntu nieprzepuszczalnego
 • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej – dwuwarstwowa
 • Wpusty mostowe żeliwne z odpływem mimośrodowym
 • Sączki
 • Bariery ochronne H2 W3 z poręczą
 • Znaki wysokościowe na obiekcie
 • WD-10
 • Zasypanie wykopów z zagęszczeniem za z gruntu nieprzepuszczalnego
 • Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwadniającej, śr. 150
 • Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwadniającej, śr. 200
 • Bariery ochronne H2 W3 z poręczą
 • WD-11
 • Zasypanie wykopów z zagęszczeniem za z gruntu nieprzepuszczalnego
 • Stożki nasypowe
 • Schody skarpowe dla obsługi
 • PZM-1 (S19)
 • Zasypanie wykopów z gruntu przepuszczalnego
 • PZM-1 (DD25)
 • Zasypanie wykopów z gruntu przepuszczalnego
 • PZM-2 (DD25)
 • Zasypanie wykopów z gruntu przepuszczalnego
 • PZM-3 (S19)
 • Zasypanie wykopów z gruntu przepuszczalnego
 • P-3 (DD-4a)
 • Przewód prefabrykowany
 • PZM-4
 • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej - jednowarstwowa
 • PZM-5
 • Zasypanie wykopów z gruntu przepuszczalnego
 • P-6 (S19)
 • Zasypanie wykopów z gruntu przepuszczalnego
 • P-6 (DD27)
 • Zasypanie wykopów z gruntu przepuszczalnego
 • Geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa
 • PZM-7
 • Zasypanie wykopów z gruntu przepuszczalnego
 • PZM-8
 • Zasypanie wykopów z gruntu przepuszczalnego
 • P-9 (S19)
 • Zasypanie wykopów z gruntu przepuszczalnego
 • P-9 (Łącznica L02L)
 • Zasypanie wykopów z gruntu przepuszczalnego
 • P-9 (Łącznica L04P)
 • Zasypanie wykopów z gruntu przepuszczalnego

Branża elektroenergetyczna

 • Oświetlenie drogowe – GDDKiA
 • Oświetlenie drogowe – Urząd Gminy Niedrzwica Duża
 • Budowa zasilania obiektów i urządzeń

Branża teletechniczna

 • Budowa kanału technologicznego

Branża sanitarna 

 • Kanalizacja deszczowa:
 • Budowa odwodnienia drogowego
 • MOP Radawiec i Zemborzyce

Pozostałe branże

 • Wykonanie pali fundamentowych
 • Montaż słupów pod panele HEA
 • Montaż paneli pochłaniających

 

Ostatnia aktualizacja:
20.09.2021
Liczba odsłon: