Postęp Robót 24.05. - 30.05.21 r.

Branża drogowa

 • TG
 • Wykonanie wykopów z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp
 • Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu
 • Wykonanie zasypek pod poboczami i pasem dzielącym
 • Wykonanie drenażu drogowego typu francuskiego z rurek drenarskich perforowanych o śr. 200 mm - pas dzielący wraz z wykonaniem wylotów i studni drenarskich
 • Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową,
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa podbudowy)
 • Uszczelnienie rowów geomembraną
 • Umocnienie dna rowów i skarp płytami betonowymi
 • Bariery ochronne
 • Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej
 • DW 834
 • Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową,
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa podbudowy)
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca)
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 15 cm
 • Warstwa z mieszanki niezwiązanej, gr. 20 cm
 • Podbudowa betonowa, gr. 28 cm
 • Podbudowa betonowa, gr. 32 cm
 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej, gr 8 cm - chodnik, wyspy, zjazdy
 • Nawierzchnia z kostki kamiennej łupanej, gr. 14 cm
 • Bariery ochronne
 • Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp, rowów oraz poboczy za chodnikiem, gr. 0,15 m
 • Umocnienie poboczy kruszywem, gr. 0,20 m
 • DP 2264L
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu niespoistego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 18 cm
 • DP 2265L
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 20 cm
 • Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi, gr. 15 cm
 • Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi, gr. 33 cm
 • DG 107088L
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca)
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa ścieralna, gr. 4 cm
 • PG
 • Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową
 • Drogi dojazdowe
 • Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa podbudowy)
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca)
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu niespoistego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 22 cm
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7 cm
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. 4 cm
 • MOP Zemborzyce
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 20 cm
 • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, gr. 25 cm
 • MOP Radawiec
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7 cm
 • Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową

Branża mostowa

 • WD-1
 • Zasypanie z zagęszczeniem – grunt zbrojony
 • Stożki nasypowe
 • Zbrojenie AIIIN – płyty przejściowe
 • Beton ustroju nośnego/poprzecznic B45 (C35/45)
 • Beton płyt przejściowych
 • Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwadniającej, śr 200
 • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600 mm
 • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x400 mm
 • Kotwy kap chodnikowych
 • Krawężnik betonowy
 • Balustrady na kapach murów oporowych
 • Znaki wysokościowe na obiekcie
 • KD-1a
 • Zbrojenie AIIIN – ustrój/poprzecznice
 • WD-2
 • Stożki nasypowe
 • Zbrojenie AIIIN – płyty przejściowe
 • Beton płyt przejściowych
 • Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwadniającej, śr. 150
 • Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwadniającej, śr. 200
 • Drenaż zasypki – geokompozyt drenażowy
 • Urządzenia dylatacyjne jedomułowe
 • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600 mm
 • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x400 mm
 • Krawężnik betonowy
 • Balustrady na kapach murów oporowych
 • Umocnienie skap i powierzchni poziomych drobnowymiarowymi elementami betonowymi na zaprawie cementowo-piaskowej
 • Znaki wysokościowe na obiekcie
 • Próbne obciążenie obiektu drogowego wraz z projektem
 • WD-3
 • Zasypanie z zagęszczeniem za przyczółkiem
 • Stożki nasypowe
 • Zbrojenie AIIIN – gzymsy murów oporowych
 • Beton fundamentów murów oporowych B35 (C30/37)
 • Beton ław pod umocnienie stożków nasypowych B35 (C30/37)
 • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej – dwuwarstwowa
 • Zabezpieczenie materiałem impregnującym
 • Wpusty mozstowe żeliwne z odpływem mimośrodowym
 • Drenaż zasypki – geokompozyt drenażowy
 • Urządzenia dylatacyjne jedomułowe
 • Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV
 • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600 mm
 • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x400 mm
 • Kotwy kap chodnikowych
 • Krawężnik betonowy
 • Balustrady na kapach murów oporowych
 • WD-4
 • Stożki nasypowe
 • Zbrojenie AIIIN – płyty przejściowe
 • Beton ustroju nośnego/poprzecznic B45 (C35/45)
 • Beton płyt przejściowych
 • Beton kap mostowych B35 (C30/37)
 • Beton ław pod umocnienie stożków nasypowych B35 (C30/37)
 • Drenaż z geowłókniny i kruszywa otoczonego żywicą
 • Drenaż z kruszywa otoczonego żywicą
 • Sączki
 • Balustrady na kapach murów oporowych
 • Balustrada schodów skarpowych
 • Umocnienie skap i powierzchni poziomych drobnowymiarowymi elementami betonowymi na zaprawie cementowo-piaskowej
 • Ściek skarpowy prefabrykowany
 • Schody skarpowe dla obsługi
 • MS-5
 • Zbrojenie AIIIN – kapy mostowe
 • Beton kap mostowych B35 (C30/37)
 • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej – jednowarstwowa
 • Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV
 • Krawężnik kamienny
 • MD-5a
 • Zasypanie z zagęszczeniem za przyczółkiem
 • Zbrojenie AIIIN – ustrój/poprzecznice
 • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej – jednowarstwowa
 • Rura osłonowa, śr. 260
 • Drenaż zasypki – geokompozyt drenażowy
 • Rura drenarska, śr. 50-150 z obsypaniem
 • Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV
 • WD-6
 • Zasypanie z zagęszczeniem za przyczółkiem
 • Stożki nasypowe
 • Zbrojenie AIIIN – ustrój/poprzecznice
 • Zbrojenie AIIIN – gzymsy murów oporowych
 • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej – jednowarstwowa
 • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600 mm
 • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x400 mm
 • Kotwy kap chodnikowych
 • Krawężnik betonowy
 • Znaki wysokościowe na obiekcie
 • Próbne obciążenie obiektu drogowego wraz z projektem
 • WS-7
 • Zasypanie z zagęszczeniem za przyczółkiem
 • Zbrojenie AIIIN - podwalina stożków
 • Beton ław pod umocnienie stożków nasypowych B35 (C30/37)
 • Drenaż zasypki – geokompozyt drenażowy
 • Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV
 • Krawężnik betonowy
 • Schody skarpowe dla obsługi
 • WD-7a
 • Zbrojenie AIIIN – płyty przejściowe
 • Zbrojenie AIIIN - podwalina stożków
 • Beton ław pod umocnienie stożków nasypowych B35 (C30/37)
 • Krawężnik betonowy
 • Umocnienie skap i powierzchni poziomych drobnowymiarowymi elementami betonowymi na zaprawie cementowo-piaskowej
 • Schody skarpowe dla obsługi
 • MS-8
 • Beton płyt przejściowych B35 (C30/37)
 • MD-8a
 • Zbrojenie AIIIN – płyty przejściowe
 • Zbrojenie AIIIN – kapy mostowe
 • Beton kap mostowych B35 (C30/37)
 • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej – jednowarstwowa
 • Wpusty mostowe żeliwne z odpływem bocznym
 • Rura osłonowa, śr. 260
 • Drenaż zasypki – geokompozyt drenażowy
 • Rura drenarska, śr. 50-150 z obsypaniem
 • Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV
 • Uciąglenie nawierzchni siatkami
 • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm
 • Krawężnik kamienny
 • WD-9
 • Zasypanie z zagęszczeniem za przyczółkiem
 • Zbrojenie AIIIN – kapy mostowe
 • Zbrojenie AIIIN – gzymsy murów oporowych
 • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600 mm
 • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x400 mm
 • Stożki nasypowe
 • Beton kap mostowych B35 (C30/37)
 • WD-10
 • Stożki nasypowe
 • Beton kap mostowych B35 (C30/37)
 • Wpusty mostowe żeliwne z odpływem prostym
 • Drenaż z geowłókniny i kruszywa otoczonego żywicą
 • Drenaż z kruszywa otoczonego żywicą
 • Sączki
 • Ściek przykrawężnikowy z elementów granitowych
 • Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych, gr. 5 mm
 • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600 mm
 • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x400 mm
 • Znaki wysokościowe na obiekcie
 • WD-11
 • Zasypanie z zagęszczeniem za przyczółkiem
 • Stożki nasypowe
 • Zbrojenie AIIIN – kapy mostowe
 • Zbrojenie AIIIN – gzymsy murów oporowych
 • Beton kap mostowych B35 (C30/37)
 • Beton gzymsów murów oporowych B35 (C30/37)
 • Beton ław pod umocnienie stożków nasypowych B35 (C30/37)
 • Rura osłonowa, śr. 260
 • Przeciwspadek z asfaltu lanego MA-11
 • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x400 mm
 • Krawężnik betonowy
 • Schody skarpowe dla obsługi
 • Próbne obciążenie obiektu drogowego wraz z projektem
 • P-3 (DD-4a)
 • Wykonanie wykopu
 • Zbrojenie AIIIN – wlot/wylot
 • Beton ławy fundamentowej B35 (C30/37)
 • PZM-4
 • Zasypanie wykopów z gruntu przepuszczalnego

Branża elektroenergetyczna

 • Oświetlenie drogowe – GDDKiA
 • Oświetlenie drogowe – Urząd Gminy Niedrzwica Duża
 • Budowa zasilania obiektów i urządzeń

Branża teletechniczna

 • Budowa kanału technologicznego

Branża sanitarna 

 • Kanalizacja deszczowa:
 • Budowa odwodnienia drogowego
 • MOP Radawiec i Zemborzyce

Pozostałe branże

 • Wykonanie pali fundamentowych
 • Montaż słupów pod panele HEA
 • Montaż paneli pochłaniających

 

Ostatnia aktualizacja:
20.09.2021
Liczba odsłon: