Postęp Robót 17.05. - 23.05.21 r.

Branża drogowa

 • TG
 • Wykonanie wykopów z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp
 • Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu
 • Wykonanie drenażu drogowego typu francuskiego z rurek drenarskich perforowanych o śr. 200 mm - pas dzielący wraz z wykonaniem wylotów i studni drenarskich
 • Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową,
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa podbudowy)
 • Uszczelnienie rowów geomembraną
 • Bariery ochronne
 • Humusowanie i obsianie nasionami traw powierzchni płaskich (pas dzielący, wyspy rond, makroniwelacje, obszary międzyłącznicowe) - gr. 0,30 m
 • DK
 • Ułożenie przepustów z rur PEHD o śr. 80 cm
 • DW 834
 • Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego i mieszanki mineralno-asfaltowej
 • Rozebranie nawierzchni z gruzu lub żużla
 • Rozebranie nawierzchni betonowej – chodnik
 • Rozebranie nawierzchni z kostki
 • Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych lub prefabrykowanych – jezdnia
 • Rozebranie nawierzchni tłuczniowej
 • Rozebranie krawężników betonowych
 • Rozebranie obrzeży betonowych
 • Rozebranie przepustów z rur żelbetowych, śr. 80 cm
 • Wykonanie wykopów z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej, gr. 17 cm
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 20 cm
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 15 cm
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu niespoistego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 18 cm
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu niespoistego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 22 cm
 • Podbudowa betonowa, gr. 32 cm
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 12 cm
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 10 cm
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. 6 cm
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. 4 cm
 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej, gr 8 cm - chodnik, wyspy, zjazdy
 • Nawierzchnia z kostki kamiennej łupanej, gr. 14 cm
 • Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30 cm na ławie betonowej z oporem
 • Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30cm na ławie betonowej
 • DP 2259L
 • Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej prefabrykowanej
 • Rozebranie nawierzchni betonowej – chodnik
 • Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych lub prefabrykowanych – jezdnia
 • Rozebranie krawężników betonowych
 • Rozebranie obrzeży betonowych
 • Wykonanie wykopów z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp
 • Stabilizacja gruntow podłoża nasypów spoiwami hydraulicznymi
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu niespoistego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 22 cm
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7 cm
 • Warstwa ścieralna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa, gr. 30 cm
 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej, gr 8 cm - chodnik, wyspy, zjazdy
 • Geosiatka szklano-węglowa
 • Umocnienie poboczy kruszywem, gr. 0,20 m
 • Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp, rowów oraz poboczy za chodnikiem, gr. 0,15 m
 • DP 2264L
 • Rozebranie nawierzchni tłuczniowej
 • Wykonanie wykopów z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp
 • Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu – Bilans robót ziemnych
 • Półmaterac wzmacniający – geotkanina
 • Stabilizacja gruntów podłoża nasypów spoiwami hydraulicznymi
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 20 cm
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu niespoistego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 22 cm
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7 cm
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. 5 cm
 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej, gr 8 cm - chodnik, wyspy, zjazdy
 • Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30 cm na ławie betonowej z oporem
 • DP 2265L
 • Wykonanie wykopów z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp
 • Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu – Bilans robót ziemnych
 • Stabilizacja gruntów podłoża nasypów spoiwami hydraulicznymi
 • Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi, gr. 15 cm
 • Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi, gr. 33 cm
 • DG 107088L
 • Rozebranie nawierzchni tłuczniowej
 • Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu – Bilans robót ziemnych
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 20 cm
 • Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. 8 cm
 • PG
 • Wykonanie wykopów z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp
 • Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu – Bilans robót ziemnych
 • Stabilizacja gruntów podłoża nasypów spoiwami hydraulicznymi
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu niespoistego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 18 cm
 • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, gr. 25 cm
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7 cm
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 20 cm
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. 5 cm
 • Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp, rowów oraz poboczy za chodnikiem, gr. 0,15m
 • Drogi dojazdowe
 • Wykonanie wykopów z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp
 • Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu
 • Ułożenie przepustów z rur PEHD o śr. 80 cm
 • Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa podbudowy)
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca)
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 20 cm
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu niespoistego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 22 cm
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7 cm
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. 5 cm
 • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. 4 cm
 • Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30 cm na ławie betonowej z oporem
 • MOP Zemborzyce
 • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, gr. 25 cm
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu niespoistego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 22 cm
 • MOP Radawiec
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 17 cm
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, gr. 20 cm
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego, gr. 25 cm
 • Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu niespoistego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 22 cm
 • Ustawienie krawężników kamiennych o wym. 20x30 cm na ławie betonowej z oporem

Branża mostowa

 • WD-1
 • Balustrada schodów skarpowych (tylko pochwyt)
 • WD-2
 • Balustrada mostowa
 • WD-3
 • Balustrada schodów skarpowych (tylko pochwyt)
 • WD-4
 • Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych, gr. 5 mm
 • MS-5
 • Zbrojenie AIIIN – kapy mostowe
 • MD-5a
 • Schody skarpowe dla obsługi
 • WD-6
 • Balustrada schodów skarpowych
 • WS-7
 • Zbrojenie AIIIN – kapy mostowe
 • Beton kap mostowych B35 (C30/37)
 • MS-8
 • Zasypanie z zagęszczeniem za przyczółkiem
 • Beton płyt przejściowych B35 (C30/37)
 • Izolacja gruba z papy zgrzewalnej – dwuwarstwowa
 • Kotwy kap chodnikowych
 • MD-8a
 • Zbrojenie AIIIN – kapy mostowe
 • Beton kap mostowych B35 (C30/37)
 • Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40x600mm
 • Kotwy kap chodnikowych
 • Krawężnik kamienny 20x20
 • WD-9
 • Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych, gr. 5 mm

Branża elektroenergetyczna

 • Oświetlenie drogowe – GDDKiA
 • Oświetlenie drogowe – Urząd Gminy Niedrzwica Duża
 • Budowa zasilania obiektów i urządzeń

Branża teletechniczna

 • Budowa kanału technologicznego

Branża sanitarna 

 • Kanalizacja deszczowa:
 • Budowa odwodnienia drogowego
 • MOP Radawiec i Zemborzyce

Pozostałe branże

 • Montaż paneli pochłaniających

 

Ostatnia aktualizacja:
20.09.2021
Liczba odsłon: