/ Przedmiot kontraktu

„Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin - koniec obw. Kraśnika”, obejmujący: Część nr 1: odc. realizacyjny Lublin (węzeł Konopnica obecnie Lublin Węglin - bez węzła) - węzeł Niedrzwica D. obecnie Niedrzwica Duża
z węzłem, długość ok. 12 km

Kontrakt będzie realizowany zgodnie z „Warunkami Kontraktu na urządzenie i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę” (COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko – polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999. /FIDIC – 1999/, wydanie angielsko – polskie 2000 COSMOPOLI CONSULTANTS), oraz ze „Szczególnymi Warunkami Kontraktu (SWK)”.

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach POIiŚ 2014-2020 oraz ze środków zewnętrznych i krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Konsultant w ramach Usługi będzie współpracował ze służbami Zamawiającego.

Parametry techniczne drogi ekspresowej:

Przekrój dwujezdniowy 2x2 (docelowo 2×3– rezerwa pod trzeci pas ruchu na zewnątrz)
Klasa techniczna S (droga ekspresowa)
Prędkość projektowa Vp 100 km/h
Liczba pasów ruchu 2 x 2 x 3,5 m (rozwiązanie etapowe, docelowo 2 x 3 x 3,5 m)
Szerokość pasa ruchu 3,5 m
Szerokość pasa dzielącego 5 m
Szerokość opaski 0,5 m (w ramach pasa dzielącego)
Szerokość pasa awaryjnego 2,5 m
Szerokość pobocza gruntowego 1,25  m  lub  większa,  jeśli  zachodzi potrzeba  lokalizacji  urządzeń  BRD  lub ochrony  środowiska  a  także  innych
urządzeń i obiektów np. bramownic wraz z  fundamentami  przewidzianych  do elektronicznego systemu poboru opłat
Szerokość korony drogi dla odcinka po nowym przebiegu min. 26,5 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba  lokalizacji  urządzeń  BRD  lub ochrony  środowiska  a  także  innych urządzeń i obiektów np. bramownic wraz z  fundamentami  przewidzianych  do elektronicznego systemu poboru opłat
Kategoria ruchu KR 7
Obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
Skrajnia pionowa 5,0 m
Pochylenie poprzeczne 2,5%

Cel i spodziewane efekty inwestycji

Celem inwestycji jest:

 • stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży;
 • wybudowanie odcinka drogi ekspresowej o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami prawa i wymogami unijnymi;
 • oddzielenie ruchu tranzytowego od ruchu lokalnego;

Realizacja drogi ekspresowej będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo.

Realizacja drogi ekspresowej jest inwestycją o znaczeniu europejskim. Została ona zaliczona do bardzo ważnych zadań rządowych. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Istniejący układ komunikacyjny w Polsce nie jest w stanie przenieść gwałtownie zwiększającego się ruchu samochodowego, stąd konieczność budowy dróg ekspresowych i pilna potrzeba dostosowania infrastruktury drogowej do standardów europejskich. Drogi ekspresowe w Polsce są niezbędne, jako podstawowy element infrastruktury rozwiniętego państwa, charakterystyczny dla krajów Unii Europejskiej.

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania drogi ekspresowej:

 • przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich;
 • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych;
 • skrócenie czasu podróży;
 • oszczędności paliwa;
 • zapewnienie komfortu jazdy;
 • zmniejszenie ryzyka wypadków;
 • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg;
 • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów.

 

Ostatnia aktualizacja:
06.03.2023
Liczba odsłon: