/ Postęp prac projektowych

LIPIEC (01.07.2019 - 31.07.2019)

 • Przekazano do Urzędu Wojewódzkiego skorygowany wykaz działek na których realizowana będzie inwestycja,
 • Przekazano mapę z zakresem inwentaryzacji zerowej,
 • Przekazano Projekt Wykonawczy - Budowa przepustów ramowych,
 • Przekazano pismo projektanta dotyczące odpowiedzi na uwagi Inżyniera do Projektu Wykonawczego - inwentaryzacja istniejącej zieleni, projektowanie nasadzenia oraz ogrodzenia i siatki naprowadzające,
 • Przekazano pismo projektanta dotyczące uwag Inżyniera do Projektu Wykonawczego w zakresie obiektów MS-5, MD-5A, MS-8, MD-8A, WS-7, WD-7A, WD-1, WD-9,
 • Przekazano uzgodnienie NETIA S.A. dotyczące Projektu Wykonawczego - przebudowa istniejących sieci teletechnicznych Polkomtel,
 • Przekazano odpowiedź na uwagi Inżyniera do Projektu Wykonawczego w zakresie obiektów MS-5, MD-5A, MS-8, MD-8A, WS-7, WD-7A, WD-1, WD-9,
 • Przekazano listę stron objętych wnioskiem ZRID,
 • Przekazano wykaz zjazdów projektowanych,
 • Przekazano uzgodnienie Projektu Wykonawczego przez PGE Dystrybucja S.A. w zakresie przebudowy sieci elektroenegetycznych nN i SN,
 • Przekazano odpowiedź projektanta na uwagi dotyczące Projektu Wykonawczego - budowa układu drogowego,
 • Przekazano stanowisko dotyczące uwag w zakresie prowadzenia wód powierzchniowych przez pas drogi ekspresowej,
 • Przekazano do PKP PLK S.A. wniosek o dokonanie zamknięć na linii kolejowej nr 68 w km 16,700 w wyznaczonych terminach,
 • Przekazano Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - wyjazd z budowy w ciągu DK19,
 • Przekazano wyjaśnienia projektanta w zakresie zaprojektowanych zbiorników nieszczelnych,
 • Przekazano stanowisko projektanta w zakresie uwag Inżyniera do Projektu Wykonawczego w zakresie obiektów WD-2, KD-1A, WD-3, WD-6, WD-11, WD-10
 • Przekazano stanowisko w zakresie uwag Inżyniera do Planu Działań Ratowniczych oraz do projektu Stałej Organizacji Ruchu,
 • Przekazano do ZDW prośbę o zaopiniowanie Tymczasowej Organizacji Ruchu dla przbudowy sieci wodociągowej na DW834,
 • Przekazano do ZDW prośbę o zaopiniowanie Tymczasowej Organizacji Ruchu dla przbudowy sieci gazowej i wodociągowej na drogach gminnych i powiatowych w zakresie zamknięcia drogi powiatowej nr 2264L,
 • Przekazano Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - budowa obiektów WD-1, KD-1a, WD-2 na DK19 - Przekazano do GDDKiA oraz ZDW,
 • Przekazano Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - budowa węzła drogowego Niedrzwica Duża projektowanej S19 w ciągu DW834,
 • Przekazano Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - przebudowa sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz przewierty sterowane przy DK19,
 • Przekazano do ZDW Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - projekt bypassów w ciągu DK19, w ciągu DW oraz DP, projekt wyjazdów z budowy w ciągu DK19, DP oraz DW834,
 • Przekazano odpowiedź projektanta dotyczącą wielkości odsadzek w warstwach konstrukcyjnych nawierzchni,
 • Przekazano Projekt Konstrukcji Nawierzchni,
 • Przekazano do Urzędu Wojewódzkiego informację o skorygowaniu nr działki 192/6 obręb Strzeszkowice,
 • Przekazano wyjaśnienia do uwag w zakresie Projektu Wykonawczego,
 • Przekazano Projekt Wykonawczy - Przebudowa cieków naturalnych i rowów melioracyjnych oraz PW - Budowa zbiorników wraz z przedmiarami,
 • Przekazano Projekt Wykonawczy - teletechnika wraz z wyjaśnieniem do uwag,
 • Przekazano Projekt Wykonawczy - rozbiórki obiektów kubaturowych,
 • Przekazano Projekt Wykonawczy - ogrodzenia, wygrodzenia oraz siatki naprowadzające,
 • Przekazano Projekt Wykonawczy - oświetlenie układu drogowego

Dodatkowo prowadzono:

 • Prace nad weryfikają uwag do Stałej Organizacji Ruchu wraz z przekazaniem stanowiska,
 • Prace nad weryfikacją uwag do Planu Działań Ratowniczych wraz z przekazaniem stanowiska,
 • Prace nad Projektem Konstrukcji Nawierzchni,

 

Ostatnia aktualizacja:
06.03.2023
Liczba odsłon: