/ Postęp prac projektowych

MAJ (01.05.2019 - 31.05.2019)

 • Przekazano stanowisko odnośnie uwag dotyczących zapewnienia przeprowadzania wód powierzchniowych spływających z terenu przyległego do drogi
 • Przekazano materiał zawierający inwentaryzację zjazdów istniejących oraz opracowanie wykazu zjazdów docelowych uwzględniające obsługę komunikacyjną
 • Przekazano zmodyfikowany Plan Działań Ratowniczych
 • Przekazano stanowisko odnośnie projektowanych zjazdów indywidualnych na działki nr 144/5 oraz 142/3
 • Przekazano Projekt Konstrukcji Nawierzchni na odcinkach występowania istniejącej nawierzchni DK19
 • Przekazano odpowiedź dotyczącą raportów z porównania i opracowania ortofotomapy
 • Przekazano stanowisko dotyczące uwag do Stałej Organizacji Ruchu
 • Przekazano Projekt Stałej Organizacji Ruchu rev. 4
 • Przekazano wyjaśnienia do mapy sieci drogowej
 • Przekazano stanowisko dotyczące zbiorników retencyjnych
 • Przekazano do RDOŚ wyjaśnienia dotyczące zapisów Raportu o oddziaływaniu na środowisko
 • Przekazano do Zarządu Dróg Wojewódzkich projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu podczas wycinki drzew oraz wyjazdy z budowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 834
 • Przekazano do PKP PLZ Projekt Wykonawczy dotyczący obiektów inżynierskich WS7 oraz WS7-a nad linią kolejową nr 68
 • Przekazano Projekt Wykonawczy przebudowy istniejących sieci teletechnicznych Orange Polska
 • Przekazano Projekt Wykonawczy obiektów mostowych - MS-5, MD-5A, MS-8, MD-8A
 • Przekazano Projekt Wykonawczy obiektów mostowych - WD-1, WD-4, WS-7, WD-7A, WD-9
 • Przekazano Projekt Wykonawczy sieci elektroenergetycznych nN i SN

Dodatkowo prowadzono:

 • Prace projektowe nad Projektem Wykonawczym
 • Kontynuacja działań związanych z Audytem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • Prace nad wprowadzeniem uwag do Projektu Konstrukcji Nawierzchni
 • Prace nad wprowadzeniem uwag do Docelowej Organizacji Ruchu
 • Prace nad projektem podziałów
 • Prace nad opracowywaniem przedmiarów robót
 • Prace nad przygotowywaniem STWiORB
 • Prace nad uwagami do Tymczasowej Organizacji Ruchu

 

Ostatnia aktualizacja:
06.03.2023
Liczba odsłon: